کتابخانه های سیار کانون مصداق عدالت فرهنگی است

همراه با کتابخانه سیار روستایی بیرجند در روستای دستگرد

بازدید یک روزه از کتابخانه های سیار روستایی شماره یک بیرجند و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برای کودکان روستای دستگرد به روایت تصویر