تابستونتو بساز در زیر کوه

کتابخانه سیار کانون مصداق عینی عدالت فرهنگی

فعالیت های کتابخانه سیار زیرکوه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی و دیگر همکاران سیار روستایی کانون استان، که در مرزی ترین روستاهای استان خدمات رسانی می کنند مصداقی عینی از عدالت فرهنگی است.