ویژه برنامه روز ادبیات کودک و نوجوان

نقد و بررسی کتاب آن دور دور در کانون پرورش فکری بشرویه برگزار شد

ویژه برنامه روز ادبیات کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه با نقد و بررسی کتاب آن دور و دور وحضور عبدالرضا صمدی نویسنده کتاب برگزار شد.