تابستان شاد در مرکز شماره ۲۰ کانون تهران؛ کتاب‌خانه فراگیر

مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در روزهای گرم تابستان ۱۳۹۸ با استقبال خوب بچه‌های ایران روبرو شده است.

کتاب‌خانه‌های فراگیر کانون جایی است برای کنار هم بودن اعضای مراکز کانون و کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه.
مرکز شماره ۲۰ کانون تهران در میدان راه‌آهن هم یکی از  قدیمی‌ترین مراکز کانون ایران است و در شمار باسابقه‌ترین مراکز فراگیر کانون نیز قرار دارد.