مهرواره سرود آفرینش «نغمه های روشن فردا »با معرفی گروه های برتر به ایستگاه پایانی خود رسید

پس از رقابت 23 گروه سرود از سراسر استان در روز پنجشنبه 5 دی ماه مرحله استانی نخستین مهرواره سرود آفرینش«نغمه های روشن فردا» به ایستگاه آخر رسید و با معرفی گروه های برتر در سه بخش پرونده این دوره بسته شد.