بازدید از مراکز فرهنگی‌هنری حوزه‌ی غرب استان سمنان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ به‌همراه معاونان اداری‌مالی، فرهنگی و جمعی از کارشناسان از مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری ایوان‌کی، گرمسار و آرادان، بازدید و با مسئولان و مربیان این مراکز، دیدار و گفت‌وگو کرد.