پودمان آموزشی «پژوهش اعضا» در کانون سمنان برگزار شد

پودمان آموزشی «پژوهش اعضا» ویژه مسئولان و مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری این استان با حضور محبوبه اسپیدکار، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۵ و ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۸ در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی‌هنری کانون سمنان برگزار ‌شد.