اجرای گروه های هنری در نخستین روز از مرحله استانی هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی

براساس برنامه ریزی ها صبح روز چهارشنبه 2 بهمن ماه مرحله استانی هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با حضور گروه های راه یافته به این مرحله در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در پل فلزی اصفهان آغاز و 10 گروه نمایش های های خود را برای حاضران اجرا کردند.