هم زمان با هفته منابع طبیعی؛

کاشت 10 اصل نهال در مرکز فرهنگی هنری شماره دو خوانسار

به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور رییس اداره اوقاف و رئیس منابع طبیعی شهرستان خوانسار، 10 اصل نهال در محوطه مرکز فرهنگی هنری شماره دو خوانسار کاشته شد.