شش قصه‌گوی کرمانی در بخش «ملی» و مرحله منطقه‌ای بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با ۸۶ قصه‌گو از منطقه دو کشور به صورت مجازی به رقابت پرداختند.