هم‌زمان با هفته‌ی کتاب برگزار شد:

انجمن شاعران و نویسندگان آفرینش در کانون سرخه به روایت تصویر

جلسات ۱۰۵ و ۱۰۸ انجمن نویسندگان و شاعران آفرینش هم‌زمان با هفته‌ی کتاب و کتابخوانی در عصر دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ با دعوت از نسیبه یعقوبی شاعر، نویسنده و مربی ادبی بخش مکاتبه‌ای و مرکز شماره دو سمنان به‌صورت حضوری در مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری سرخه برگزار شد.