اجرای طرح کانون‌مدرسه در مراکز فرهنگی‌هنری کانون سمنان به روایت تصویر

گام نخست اجرای طرح کانون‌مدرسه در ۱۰ مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، از دی ۱۴۰۱ آغاز شد و در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ با برپایی نمایشگاه پایان یافت.