اردوی تابستانی اعضای مراکز کانون استان سمنان از نگاه دوربین

اردوی تابستای اعضای دختر و پسر مراکز فرهنگی‌هنری ثابت و سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با پایان‌یافتن کارگاه‌های تابستانی در راستای شعار «ایمان، امید و دانایی» برگزار شد.