کتابخانه سیار تنگستان استان بوشهر در جمع کودکان و نوجوانان پهلوان کشی

کتابخانه سیار روستایی تنگستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، در روستاهای پهلوان کشی به کودکان و نوجوانان این منطقه خدمت رسانی فرهنگی کرد.روخوانی کتاب بصورت جمعی، امانت دهی کتاب ، کارگاه سفال گری و ایستگاه بازی از جمله بخش های این برنامه بود.