روز رنگی کودکان و نوجوانان خیش‌اشکن با کتابخانه سیار تنگستان استان بوشهر

کودکان و نوجوانان روستای خیش‌اشکن روز رنگی و شادی را با کتابخانه سیار روستایی تنگستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر سپری کردند و از فعالیت های فرهنگی این کتابخانه از جمله روخوانی کتاب بصورت جمعی، امانت دهی کتاب ، کارگاه نقاشی و ایستگاه بازی بهره مند شدند.