رامین خشنود

کل اخبار:1
  • طراحی کتاب‌خانه مدرسه با الگوی کانونی

    گفت‌وگو با مهندس رامین خشنود، عضو قدیمی مرکز چهارصد دستگاه

    طراحی کتاب‌خانه مدرسه با الگوی کانونی

    هر وقت ماشین جیپ محمد آقا آن طرف ها آفتابی می‌شد، رامین با شوق و ذوق سراغش را می‌گرفت. رامین می‌دانست که محمد آقا، چه با جیپ آهو بیاید چه با آن اتوبوس، همیشه تعدادی کتاب همراهش هست. محمد جعفرزادگان شوهر عمه‌اش بود و در کانون پرورش فکری کار می‌کرد. گاهی با گروه فیلمبرداری و گاهی با سایر همکارانش به این طرف و آن طرف ماموریت می‌رفت ولی همیشه داخل ماشین مقداری کتاب داشت که رامین را سر ذوق می‌آورد. آن روزها رامین داخل ماشین می‌نشست و کتاب‌ها را ورق می‌زد. بعد از مدتی این شوق و اشتیاق کاری کرد تا این پسر، به عضویت کتاب‌خانه شماره 22 کانون پرورش فکری در منطقه چهارصد دستگاه در بیاید و کمی بعد از آن هم این عضویت را در کتاب‌خانه دیگری همراه با دیگر بچه‌های محله در محدوده همان خیابان یعنی محله صددستگاه ادامه بدهد.