"بیستون"به شماره سوم رسید

فصلنامه ی"بیستون"درشماره ی سوم خودبامطالبی خواندنی درمعرض دیدعلاقمندان قرارگرفته است.

                    بنابه گزارش روابط عمومی کانون استان کرمانشاه،سومین شماره ی فصلنامه ی "بیستون"بامطالبی تازه،انتشاریافت.

                  گفتنی است که "بیستون"باارائه ی مطالبی درخورتوجه توانسته است جایگاهی مناسب برای خوددرمیان سایرمجلات کاغذی درکانون های سراسر کشورمهیاسازد.

                 "موزونی"-مدیرکانون استان کرمانشاه ومدیرمسئول این فصلنامه-ضمن ابرازرضایت ازانتشارسومین شماره از"بیستون"،ازتلاش های صورت گرفته توسط همکاران،برای انتشاراین نشریه تشکرکرد.

               درسومین شماره ازفصلنامه ی "بیستون"می خوانیم:

              گفت وگوبا علی گنج کریمی-معاونت محترم تولید-/شاعری که بازنشستگی رادوست ندارد/گزارش دوازدهمین سمینارامورمالی کانون های سراسرکشوردرکرمانشاه/سفرمدیرعامل محترم کانون کشوربه کرمانشاه/نقدکتاب/نقش مربی درتوسعه ی کتاب خوانی/بوی پیراهن یوسف/طنزدرادبیات کودک/دست های سحرآمیزقدراعتمادخانواده هابه کانون رابدانیم/چراغ رابطه/...ومطالب متنوع دیگری که دراین نشریه برای عموم علاقمندان فراهم آمده است.

               سومین شماره ی "بیستون"همین اینک دردسترس علاقمندان قرارگرفته است.