هفتاد و هشتمین نشست توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

هفتاد و هشتمین نشست توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی ظهر دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ با حضور اساتید این حوزه مهدی ملک محمد و سپهر هاشمیان در کتابخانه مرجع مجتمع شهید ملک شامران برگزار شد .