دیدار و نشست اعضاء کانون با نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک و نوجوان در پردیس باغ کتاب

اعضاء کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بعد از ظهر پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ با نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک و نوجوان در پردیس باغ کتاب دیدار کردند. در این مراسم نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک ضمن جشن امضاء کتاب به همراه اعضاء کانون به نقد کتاب کودک نیز پرداختند.