بازدید مدیرعامل از مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون

مهدی علی‌اکبرزاده مدیرعامل کانون از بخش‌های مختلف معاونت فرهنگی، اداره‌کل آفرینش‌های فرهنگی، ادبی‌هنری، آموزش و پژوهش، روابط عمومی و امور بین‌الملل، مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری، استودیوهای تولید انیمیشن و موزه هنر و ادبیات کودک کانون بازدید و با کارکنان هر بخش گفت‌وگو کرد.