با حضور کودکان کار:

پیک امید سیار روستایی یاسوج برای کودکان و نوجوانان شهر مادوان

ایستگاه نقاشی و برنامه‌های فرهنگی هنری با حضور مربیان کتابخانه‌های سیار روستایی یاسوج میان کودکان و نوجوانان شهر مادوان با حضور کودکان کار برگزار شد.