سفر مربیان کانون دامغان و میامی به روستاها در قالب پیک امید از نگاه دوربین

مربیان مراکز فرهنگی‌هنری ثابت و سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی و شماره دو دامغان در قالب طرح امداد فرهنگی پیک امید به روستاها سفر کردند.