تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روز ششم حضور خود در استان کرمان برای بچه‌های فرهنگ‌سرای جان‌جهان در توکل‌آباد شهرستان کرمان نمایش « استخوان‌ماهی جادویی» را اجرا کرد.

این تماشاخانه به مدت یک هفته  از ۷ اردیبهشت در استان کرمان و با بیش از ۲۰ اجرا برای بچه‌های مناطق مختلف حضور دارد.