آﻏﺎز ﺑه ﮐﺎر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﮭرواره ﺳرود ﺑﮭﻣن در ﺷﺎھﯾن ﺷﮭر

بهمن ماه ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ روزھﺎی ﭘﯾروزی ﺷﮑوھﻣﻧد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﮭرواره ﺳرود ﺑﮭﻣن ، در ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻧری کانون پرورش فکری ﺷﺎھﯾن ﺷﮭر آﻏﺎز ﺑهﮐﺎر ﮐرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، براساس برنامه ریزی های که از قبل انجام شده بود و با پیگیری هایی که به عمل آمد به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر صبح روز یکشنبه 13 بهمن ماه ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﮭرواره ﺳرود ﺑﮭﻣن ، در ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻧری کانون پرورش فکری ﺷﺎھﯾن ﺷﮭر آﻏﺎز ﺑه ﮐﺎر ﮐرد .

اﯾن ﻣراﺳم ﺑﺎ ﺣﺿور ﭘرﺷور ﻣﮭد کودک ھﺎ و ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎی ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺷﺎھﯾن ﺷﮭر درﺳﺎﻟن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻧری ﺷﺎھﯾن ﺷﮭر ﺑرﮔزار شد ﮐه در آیین گشایش اﯾن ﻣﮭرواره اﺑﺗدا گروه ھم ﺧواﻧﯽ به اجرای ﺳرود ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب پرداخت که همراه با این برنامه ﻧوﻧﮭﺎﻻن با ﺷور و ﺷوق در ﺻﻔﻮف ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑه ھﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧاﻦ مدارس خود ﺑﺎ ﻧﺜﺎر ﺷﺎﺧه ھﺎی ﮔﻞ ﺑهﺗﻤﺜﺎل ﻣﻄﮭﺮ اﻣﺎم راﺣﻞ (ره) ﯾﺎد اﻣﺎم و ﺷﮭﺪای اﻧﻘﻼب را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘه و ﺗﻤﺜﺎل اﻣﺎم راﺣﻞ را ﮔﻠﺒﺎران ﻛﺮدﻧﺪ .

در اﯾن ﻣراﺳم ﻣﺳﺋول کانون پرورش فکری شاهین شهر ﺑﺎ ﺧوش آﻣد ﮔوﯾﯽ ﺑه ﺣﺎﺿران ﺿﻣن ﻗراﺋت ﺑﯾﺎﻧﯾه ﻣﮭرواره ﺳرود ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑه ﺣﺿور ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در این مهرواره ﮔﻔت: اﻣروز ﺑﺎﯾد ﺑه ﮔوﻧه ای رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﺎ آﯾﻧده ﺳﺎزان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺳل ﻓردا ﺑﺎﺷﻧد. ﺳرود ﻧوﻋﯽ از ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺳت ﮐه ﻧﻘش و ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎدی در ﺷﮑلﮔﯾری ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ، ﺗﺎرﯾﺧﯽ، ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ، ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﻧﺎﻣﻼﯾﻣﺎت دارد و ﻧﺷﺎط، ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و روﺣﯾه ﺗﻌﺎون و ھﻣﮑﺎری را در ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد.                                   

در این مهرواره 15 گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند که این گروه ها ﺗراﻧه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن و ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ھﻣﭼون اﻧﻘﻼب و رﺷﺎدت ھﺎی ﺳردار ﺷﮭﯾد حاج ﻗﺎﺳم ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ، دﯾﻧﯽ، اﻧﻘﻼﺑﯽ، ﻣﯾﮭن دوﺳﺗﯽ، دﻓﺎع از ارزش های ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣﻠﯽ را اجرا می کنند.

هدف از برگزاری این مهرواره شرکت کودکان و نوجوانان در یک فعالیت گروهی و آموزش همدلی، ﺣﺿوردر ﻓﺿﺎی ﺷﺎد است ﮐه ﻣﮭﻣﺗرﯾن هدف آن نیز ﺗﻣرﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن آﯾﻧده ای درﺧﺷﺎن و ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت که  ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «آﯾﻧده را ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧت» اجرا می شود.

در اداﻣه برنامه نیز رئیس اداره بهزیستی اﺳﺗﺎن آﻗﺎی ﻧﺎﺟﯽ ، ﻣﻌﺎون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ بهزیستی در بخش ﻣﮭد کودک ها و ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ھﯾﺋت ھﻣراه وی از ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهی که به مناسبت دهه فجر در حاشیه این برنامه برپا شده است بازدید کردند.
انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =